ផ្តើមស្វែងយល់ពី Microsoft Mathematics 4

 

តើអ្វីជា Microsoft Mathematics 4 ?

Microsoft Mathematics 4 ជាកម្មវិធីមួយដ៏ល្អដែលអាច​ផ្តល់នូវប្រយោជន៍ចំពោះការសិក្សារបស់សិស្ស និស្សិត នៅក្នុងការ​ដោះស្រាយនូវរាល់បញ្ហានៃលំហាត់ពិជគណិត ក្រាហ្វិក សមីការធរណីមាត្រ…។ កម្មវិធីនេះវាពិតជាធ្វើឲ្យ​អ្នកមាន​ការ​ភ្ជាក់ផ្អើលជាមួយ ឧបករណ៍ថ្មីៗដែលទើបមាន​ការ​បន្ថែមជាច្រើនជា Version មុនៗដែល​ខ្ញុំធ្លាប់បានប្រើ។ សម្រាប់កម្មវិធីនេះគឺអាច​ធ្វើការបង្ហាញនូវជំហាននៃការ​គណនា​រាល់លំហាត់គណិតវិទ្យាជា​ជំហានៗបាន​យ៉ាងងាយ​ស្រួលមិនពិបាកក្នុងការ​ស្វែងរកចម្លើយ។ ត្រូវការនៃ​កម្មវិធីខាងលើនេះរួមមាន៖

System requirements

Supported Operating Systems: Windows 7, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3

  • .NET Framework Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Free download
  • Computer processor 500 MHz Pentium processor or equivalent (minimum); 1 GHz Pentium processor or equivalent (recommended)
  • Memory 256 MB of RAM (minimum); 512 MB or more (recommended)
  • Display resolution 800 x 600, 256 colors (minimum); 1024 x 768, 32-bit (recommended)
  • Video Video card with 64 MB of video RAM
  • Disk space 65 MB available disk space

image

itkunkhmer-button2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s