អក្សរខ្មែរនឹងក្តាចុចសំរាប់ 4.3.2

មិនខុសពីលើកមុនទេគឺថាគ្រប់ IOS 4.3.2 ដែល Jailbreak ហើយអាចបញ្ចូល អក្សរខ្មែរ នឹងក្តាចុចបានដោយងាយ
របៀបបញ្ចូល៖

  • សូមចូលទៅ Cydia ចុចលើ Manager រួចចុចលើ iphonekhmer.com
  • ចុចលើ KB Iphone 4.3+ (សំរាប់បញ្ចូលក្តាចុច) រួចចុច Install->Confirm
  • ចុចលើ Khmer Fonts 4.3+ (សំរាប់ញ្ចូលអក្សរខ្មែរ) រួចចុច Install->Confirm

ក្នុងករណីKEYBORAD មិនដំណើរការសូមចុច លើ Cydia –> Serach សូមវាយពាក្យ Keyboard fixer 4.3+ រួចចុច Install ជាការស្រេច​

copy right by http://latephonenews.wordpress.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s