ចេញហើយ redsn0w Untether Jailbreak for 4.3.2

ប្រភពពី៖ http://www.radphone.info

ក្រុម Dev Team បានចេញអោយប្រើនូវ Untether Jailbreak for 4.3.2 ដូច្នេះអ្នកដែល មានវើសិនថ្មី 4.3.2 អាច Untether Jailbreak បានហើយ (សំរាប់អ្នកដែលមាន IOS 4.3.2 ស្រាប់ អ្នកវើសិនចាស់សូមកុំទាន់ Update អី)

សំរាប់ Untether Jailbreak for 4.3.2 អាចប្រើបាន៖

  • iPhone3GS
  • iPhone4 (GSM)
  • iPod touch 3G
  • iPod touch 4G
  • iPad1
  • មិអាចបានទេ ipad2
  1. វីធីJailbreak តាម Redsn0w 0.96cr14:
  2. (សូមមើលរបៀប jailbreak តាម redsn0w)

copy right by http://latephonenews.wordpress.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s