តោះនាំគ្នា​វិភាគ​អំពី Windows 8

រហូត​មក​ដល់​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​ យើង​នូវមិន​ទាន់​ទទួល​បាន​នូវ​ព័ត៌មាន​ច្បាស់ការ​ដែល​ស្តីអំពីការ​បើកឲ្យ​ចេញ​លក់នូវ ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ដែល​យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​បាន​ដឹង​ខ្លះៗ​មក​នោះ​គឺ Windows 8 ដែល​មាន​ Style ប្រហែល​ទៅ​នឹង​ Windows Phone 7។ តើ​វា​នឹង​មាន​អ្វី​ថ្មី​ជា​បន្ថែម​សម្រាប់​កម្មវិធីមួយនេះ យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​សុទ្ធ​តែ​បាន​សាកល្បង​រួច​មក​ហើយ​នូវកម្មវិធី Windows 7 ហើយ​ក៏​សុទ្ធ​តែ​ទទួល​ស្គាល់​នូវភាពពិសេស​របស់​វា រួម​ទាំង​កម្មវិធីថ្មី​ៗ​ជា​ច្រើន​ដែល​កំពុង​តែ​ដំណើរ​ការ​ក្នុង​ Windows 7 ដែល​មាន​ដូច​ជា Microsoft Office 2010 , Windows Live Essential , IE 9… សុទ្ធ​តែ​ជា​កម្មវិធី​ដ៏​ល្អ​ជា​ទី​បំផុត​សម្រាប់​បម្រើ​ដល់​កិច្ច​ការ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​អ្នក​ រួម​ទាំង​រូប​ខ្ញុំ​ផង​ដែរ។ ឥឡូវ​យើង​នាំ​គ្នា​មក​និយាយ​អំពី Windows 8 វិញ​ម្តង់៖

image

Windows 8 logon screen

តើ​នូវ​ក្នុង​ OS ជំនាន់ថ្មីនេះ​គេ​ និង​បញ្ចូល​នូវ​បច្ចេកវិទ្យា​អ្វីថ្មីខ្លះ?

1. មាន​ការ​កែ​ប្រែ​នូវ​លក្ខណះរបស់ UI (User Interface) ថ្មី​បន្ថែនពី​ Windows 7 មាន​មុខ​ច្រើន​ជាង​មុន រួម​បញ្ចូល​នូវ ផ្ទាំង​សម្រាប់​ View ឯកសារផងដែរ ។

image

In Windows 8, the Windows Explorer shell sports a new Ribbon UI

2. មាន​ការ​បន្ថែម​នូវ ម៉ីនុយថ្មីៗសម្រាប់សម្រួលក្នុង​ការ​បញ្ចាឲ្យ​ការតែ​ប្រសើរនៅត្រង់ផ្នែក Explorer windows

image

Various Explorer Ribbon tabs

3. Explorer windows មាន​បន្ថែម​នូវលក្ខណះពិសេស​ជា various dynamic Ribbon tabs ដូច​ទៅ​និង​ Office 2010

clip_image006clip_image008

Dynamic Ribbons in the Windows 8 shell

4. នៅលើ Windows 8 បាន​ប្រើប្រាស់​នូវលក្ខណះ Dynamic Disk Tools tab សម្រាប់​លាក់នូវព័ត៌មាន​ផ្សេង​ៗ​របស់​ឯកសារដែល​មាន​ក្នុង​ម៉ាស៊ីន ដែល​មាន​ប្រើប្រាស់​ក្នុង Windows 7។

clip_image012clip_image010

A hidden Ribbon (with dynamic Disk Tools tab), and a close-up view of the status-based based view style toggles.

5.បន្ថែម​នូវ​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ជាង​មុន​ក្នុង​ការ​បើកនូវឯកសារ PDF និងលេង Internet

imageimage

Windows 8 inbuilt PDF reader and Internet Explorer Immersive UI revealed

Find more Microsoft products : www.msdncambodia.net/blogs/theng

Copy right by http://www.zdnet.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s