ពុម្ព​អក្សរ​យូនីកូដ​ខ្មែរ

នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​នេះ ខ្ញុំ​នឹង​ដាក់​ឲ្យ​ទាញ​យក​នូវ​រាល់​ពុម្ព​អក្សរ​យូនីកូដ​ដែល​ពេញ​និយម និង​ថ្មីៗ​ដែល​បង​ប្អូន​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ ទើប​នឹង​បាន​បង្កើត។

ពុម្ព​អក្សរ​យូនីកូដ ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​ជាមួយ Photoshop CS3+, ប្រភេទ Khmer OS និង NiDA៖

ចំណាំ៖ KS = ពុម្ព​អក្សរ​ធម្មតា (Khmer OS) , KH = ជា​ប្រភេទ​ពុម្ព​អក្សរ ដើរ​ជាមួយ Photoshop និង ជា KS

ពុម្ព​អក្សរ​ដែល​បង្កើត​ដោយ៖

បង្កើត​ដោយ៖ អាង រនតៈ

ពុម្ព​អក្សរ​ឈ្មោះ ខ្មែរ​រតនត្រ័យ , បង្កើត​ដោយ៖ អាង រតនៈ

ទាញ​យក (KH)


បង្កើត​ដោយ៖ ITKunKhmer

ពុម្ព​អក្សរ​ឈ្មោះ ព្រៃវែង , បង្កើត​ដោយ៖ ITKunKhmer

ទាញ​យក (KH)


បង្កើត​ដោយ៖ ទឹម បឿន

ពុម្ព​អក្សរ​ឈ្មោះ ខ្មែរ​អង្គុលីលេខ , បង្កើត​ដោយ៖ ទឹម បឿន

ទាញ​យក (KH)


បង្កើត​ដោយ៖ ម៉ៅ ពិសិដ្ឋ

ពុម្ព​អក្សរ​ឈ្មោះ MPS Fasthand , បង្កើត​ដោយ៖ ម៉ៅ ពិសិដ្ឋ

ទាញ​យក (KH)


បង្កើត​ដោយ៖ ដាញ់ ហុង

ពុម្ព​អក្សរ​ឈ្មោះ Hanuman , បង្កើត​ដោយ៖ ដាញ់ ហុង

ទាញ​យក (KH)


ពុម្ព​អក្សរ​ឈ្មោះ Battambang , បង្កើត​ដោយ៖ ដាញ់ ហុង

ទាញ​យក (KS) , (KH)


ពុម្ព​អក្សរ​ឈ្មោះ KD Jayavarman I , បង្កើត​ដោយ៖ ដាញ់ ហុង

ទាញ​យក (KH)


ពុម្ព​អក្សរ​ឈ្មោះ Bokor, បង្កើត​ដោយ៖ ដាញ់ ហុង

ទាញ​យក (KS) , (KH)


ពុម្ព​អក្សរ​ឈ្មោះ Content, បង្កើត​ដោយ៖ ដាញ់ ហុង

ទាញ​យក (KS) , (KH)


ពុម្ព​អក្សរ​ឈ្មោះ Dangrek, បង្កើត​ដោយ៖ ដាញ់ ហុង

ទាញ​យក (KH)


ពុម្ព​អក្សរ​ឈ្មោះ Fasthand, បង្កើត​ដោយ៖ ដាញ់ ហុង

ទាញ​យក (KS) , (KH)


ពុម្ព​អក្សរ​ឈ្មោះ Freehand, បង្កើត​ដោយ៖ ដាញ់ ហុង

ទាញ​យក (KS) , (KH)


ពុម្ព​អក្សរ​ឈ្មោះ Kangrey, បង្កើត​ដោយ៖ ដាញ់ ហុង

ទាញ​យក (KH)


ពុម្ព​អក្សរ​ឈ្មោះ Koulen, បង្កើត​ដោយ៖ ដាញ់ ហុង

ទាញ​យក (KH)


ពុម្ព​អក្សរ​ឈ្មោះ Koulen-L, បង្កើត​ដោយ៖ ដាញ់ ហុង

ទាញ​យក (KH)


ពុម្ព​អក្សរ​ឈ្មោះ Metal Chrieng, បង្កើត​ដោយ៖ ដាញ់ ហុង

ទាញ​យក (KS) , (KH)


ពុម្ព​អក្សរ​ឈ្មោះ Muol Light, បង្កើត​ដោយ៖ ដាញ់ ហុង

ទាញ​យក (KS) , (KH)


ពុម្ព​អក្សរ​ឈ្មោះ Muol, បង្កើត​ដោយ៖ ដាញ់ ហុង

ទាញ​យក (KS)


ពុម្ព​អក្សរ​ឈ្មោះ Muol Pali, បង្កើត​ដោយ៖ ដាញ់ ហុង

ទាញ​យក (KS) , (KH)


ពុម្ព​អក្សរ​ឈ្មោះ Siemreap, បង្កើត​ដោយ៖ ដាញ់ ហុង

ទាញ​យក (KS) , (KH)


ពុម្ព​អក្សរ​ឈ្មោះ System, បង្កើត​ដោយ៖ ដាញ់ ហុង

ទាញ​យក (KS) , (KH)


បង្កើត​ដោយ៖ NiDA

ពុម្ព​អក្សរ​ឈ្មោះ Angkor, បង្កើត​ដោយ៖ NiDA

ទាញ​យក (KH)


ពុម្ព​អក្សរ​ឈ្មោះ Bayon, បង្កើត​ដោយ៖ NiDA

ទាញ​យក (KH)


ពុម្ព​អក្សរ​ឈ្មោះ Chenla, បង្កើត​ដោយ៖ NiDA

ទាញ​យក (KH)


ពុម្ព​អក្សរ​ឈ្មោះ Funan, បង្កើត​ដោយ៖ NiDA

ទាញ​យក (KH)


ពុម្ព​អក្សរ​ឈ្មោះ Khmer Empire, បង្កើត​ដោយ៖ NiDA

ទាញ​យក (KH)


ពុម្ព​អក្សរ​ឈ្មោះ Sowanaphum, បង្កើត​ដោយ៖ NiDA

ទាញ​យក (KH)


ពុម្ព​អក្សរ​ឈ្មោះ Ta Prom, បង្កើត​ដោយ៖ NiDA

ទាញ​យក (KH)


ទាញ​យក ពុម្ព​អក្សរ​យូនីកូដ​ខ្មែរ NiDA និង KH របស់​លោក ដាញ់​ហុង ទាំង​អស់
ទាញ​យក ពុម្ព​អក្សរ​យូនីកូដ​ខ្មែរ​ធម្មតា ទាំង​អស់


ខ្ញុំ​នឹង​បន្ថែម​ពុម្ព​អក្សរ​ថ្មី នៅ​ពេល​ដែល​បាន​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​ដោយឥត​គិត​ថ្លៃ​ពី បណ្ដា​បង​ប្អូន​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ ដែលបាន​បង្កើត​វា។

Copy right by http://it4ug.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s