បិតានៃ PHP គឺ Rasmus Lerdorf

លោក Rasmus Lerdorf កើត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២២ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​១៩៦៨ ក្នុង​ទឹកដី Greenland ហើយ​លោក​បាន​ចម្រើន​ធំធាត់​នៅ​ប្រទេស Denmark និងCanada។ លោក Rasmus Lerdorf គឺ​ជា​អ្នក​ដែល​បង្កើត​ជា​មូលដ្ឋាន​នៃ PHP Project ក្នុងឆ្នាំ​១៩៩៥ ហើយ​បាន​បែង​ចែក​ Project នោះ​ជា Open source និង​ Project ផ្សេង​ៗ​ជា​ច្រើន​ទៀត​ជា​រាល់​ឆ្នាំ។ លោក Rasmus Lerdorf ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ថា​ជា​អ្នក​ដែល​បង្កើត​ 2 Version ( PHP 1.0 និង PHP 2.0) នៃ​ភាសា PHP ដំបូង​គេ ប៉ុន្តែ​ចំពោះ​ Version ក្រោយទៀត​របស់​ PHP (PHP 3.0, PHP 4.0…) ត្រូវ​បាន​បង្កើត​បន្ថែម​ដោយ​អ្នក Develop មួយ​ក្រុម​មាន​ដូច​ជា​លោក Andi Gutmans និង​លោក Zeev Suraski ដែល​បាន​ស្វែង​រក​អ្វី​ថ្មី​សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន Zend Technologies Ltd. គឺ​ជា​ក្រុម​ហ៊ុន Software។ ពួក​គេ​បាន​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​បង្កើន​ការ​វិវត្តន៍​និង​រៀប​ចំ​ឲ្យ​ភាសា​ PHP មាន​មូលដ្ឋាន​លើ Web Application ។

ប្រវត្តិការ​សិក្សា

នៅ​ឆ្នាំ១៩៨៨ ដល់១៩៩៣ លោក Rasmus Lerdorf សិក្សា​នៅ University of Waterloo នៃ​តំបន់​ Waterloo ក្នុង​ប្រទេស Canada។

.Honours Ba.Sc, in Systems Design Engineering-CO-OP Program

.Received and University of Waterloo Entrance Scholarship

.Work Terms With BNR, NT, DMN, NovAtel and Nutec.

ប្រវត្តិការងារ

.ជា​អ្នក​និពន្ធ​ដំបូង​នៃ​ភាសា PHP Script

.ជាសមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​នៃ​ក្រុមហ៊ុន ActiveState (ឈប់ធ្វើ​ការ​បន្ទាប់​ពី​ត្រូវ​បាន​លក់ទៅ​ឲ្យ SoPhos)

.ជា​សមាជិក​ក្រុមហ៊ុន​ប្រឹក្សានៃ​ក្រុមហ៊ុន GreatBridge (ឈប់​ធ្វើ​ការ​បន្ទាប់​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ធ្លាក់ចុះ)។

.ក្នុង​ឆ្នាំ២០០០ជា​នាយក​នៃ​ការ​បង្កើត​មូលដ្ឋាន​របស់ Apache Software

.ជា​សមាជិក Apache HTTP Server Core Development Team

.ជា​អ្នក​និពន្ធ​ O’Reilly(Programming PHP, PHP Pocket Reference, Parts of WebMaster in a Nutshell)

.ជា​វាលក្មិន​ដែល​បកស្រាយ​លើ​ភាសា PHP និង​ការ​ធ្វើ​សន្និសិទ្ធិលើ Open Source ជា​ច្រើន​ទៀត​នៅ​តាម​សាកលវិទ្យាល័យ​និង​ក្រុមនៃ​ Users ជា​ច្រើន​ទូទាំង​ពិភពលោក។

.ត្រូវ​បាន​គេ​ដាក់​ឈ្មោះ​ជា MIT/Technology Review’s 2003 List of Top 100 Young Innovators

បទពិសោធន៍

ពីខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ២០០២ រហូត​ដល់​បច្ចុប្បន្ន​ធ្វើ​ការ​ជា​វិស្វករ​ដ៏​ល្បី​ល្បាញ​នៅ​ក្រុម​ហ៊ុន Yahoo! Inc នៅ​តំបន់ Sunnyvale នៃ​ប្រទេស Canada

.Infrastructure engineering and architecture

.PHP, Apache, Security, Web Services, Ajax, Web 2.0 and I18n

.Open source compliance work

.Training and evangelism work at International Yahoo! Offices

.Heavy Yearly conference schedule(20+)

ពីខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០០១ ដល់ខែកញ្ញា​ឆ្នាំ២០០២ ជា​ពេល​វេលាវិស្សមកាល​ជា​មួយ​នឹង​កូនថ្មី​របស់​គាត់ និង​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​តំបន់ San Francisco, Canada

.Time off the play with the new baby

.Finish writing the O’Reilly programming PHP Book and the new Pocket reference

. And attend countries conferences around the world

ពីខែ​មករា ឆ្នាំ​២០០០ ដល់​ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ២០០១ ធ្វើការ​ Research នៅ​ក្រុម​ហ៊ុន Linuxcare Inc នៅ San Francisco, CA

.Large-Scale app architecture and implementation

.Technical due-diligence work during acquisitions

.Speaker at Open Source Linux Expo(Sydney, Australia), Bang-Linux 2000, 2001(Bangalore, India), ThunderLizard Web Design 2000(Atlanta), O’Reilly 2000( Monterey), Borland Conference(San Diego), Linuxworld (San Jose, New York), Linux Revolution 2000(Seoul, Korea), OSDEM(Brussels), Usenix/European(Stockholm)

.ពីឆ្នាំ១៩៩៩ ដល់ឆ្នាំ២០០០ ធ្វើការ​ជា Senior Software Engineer ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន IBM Corporation នៅ​ RTP,NC

.Apache 2.0 Architecture Involvement

.DAV(Distributed Authoring and Versioning) Work

.IBM DB2 work

.Various Internal IBM Projects

.Speaker at ApacheCon (San Francisco), IETF(WWW8 in TO ronto), O’Reilly99(Monterey), and TheBazaar(New York)

Technologies: HTTPD, CGI, FastCGI, JavaScript, Java, HTML, C, Perl, YACC(Bison), Lex(Flex), Netscape Server API(NSAPI), Apache API, ISAPI, NCSA, HTTPD Internals, Linux, Solaris, HP-UX, OSF/1, Windows NT, Windows 95, ODBC 2.0, ODBC 3.0, Watcom SQL, RDBMS, Empress, mSQL, PostgreSQL, MySQL, Solid, Oracle, Sybase, Adabas-D, IMAP4, POP3, LDAP, ACAP, XML

ពីឆ្នាំ១៩៩៤ ដល់ឆ្នាំ១៩៩៥ ធ្វើការ​ជា IT Consultant ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន Online Construction នៅ Toronto, Canada

ស្នាដៃ​និពន្ធ

.R.Lerdorf, “Dynamic web pages with PHP3” Web Techniques Feb.1998

.R.Lerdorf, “LDAP at Home” WebTechniques May1999

.R.Lerdorf, “Installing LDAP” WebTechniques May 1999

.R.Lerdorf, ”Configuring Email Clients for LDAP” WebTechniques May 1999

.S.Spainhour, R.Eckstein, “ WebMaster in a Nutshell Second Edition” June 1999( Wrote a chapter) ISBN 1-56592-325-1

. .R.Lerdorf, “PHP Pocket Reference” January 2000 ISBN 1-56592-769-9

.R.Lerdorf Interview by L.Houston for oreilly.com, Feb.2001

.R.Lerdorf and others interviewed by L.Houston for oreilly.com, Feb 2001

.R.Lerdorf and others interviewed by HotWired(audio) Feb 2001

.R.Lerdorf interviewed by Nexen(in French) April 2001

.R.Lerdorf, “Scripting the Web with PHP” Linux Magazine, July 2001

.R.Lerdorf interviewed by S.Machlis for ComputerWorld, Feb 2002

.R.Lerdorf, K.Tatroe, “Programming PHP” March 2002 ISBN 1-56592-610-2

.R.Lerdorf, interviewed for SitePoint by K.Yank, May 2002

.R.Lerdorf, “PHP Pocket Reference Second Edition” Nov 2002

.R.Lerdorf, interviewed for eprairie by J.Schneider, Apr 2003

.R.Lerdorf, interviewed in Concepts of Programming Languages textbook, Aug 2003

អត្ថបទ​ដកស្រង​ចេញ​ពីទស្សនាវដ្តី ANT លេខ ០៨ ឆ្នាំទី០២

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s