ប្លុកថ្មីរបស់ខ្ញុំ

 

សួស្តី​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ប្លុកថ្មី​របស់​ខ្ញុំ ដែល​ទើបតែ​​ទទួលបាន​ការ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​បើក​ដំណើរ​ការ​ក្នុងបណ្ដាញរបស់ MDP ប្រចាំ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ខ្មែរយើង ខ្ញុំមាន​មោទនភាព​នឹង​ខិតខំស្វែង​រក​នូវ​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ៗ​អំពី​ផលិតផលថ្មីរបស់ Microsoft សម្រាប់​ដាក់ប្រកាស​ក្នុង​គេហទំព័រនេះ​ជា​រាល់សប្តាហ៍ សូម​អ្នក​ទាំងអស់​គ្នាជួយគាំទ្រគេហទំព័រ​ថ្មីកុំខាន់។

http://msdncambodia.net/blogs/theng/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s