កម្មវិធីខ្មែរយូនីកូដជំនាន់ចុងក្រោយ

ដោយមាន​ការគាំទ្រចំពោះគេហទំព័ររបស់ខ្ញុំ បាន​ធ្វើឲ្យ​ខ្ញុំមាន​ទឹកចិត្ត​ខិតខំបន្តក្នុងការ​ស្វែង​រក​នូវ​កម្មវិធីថ្មីៗដែល​ជា​ស្នាដៃរបស់​កូនខ្មែរ សម័យបច្ចេកវិទ្យា យក​មក​ផ្សព្វផ្សាយឲ្យកូនខ្មែរ​ទាំង​អស់គ្នាបាន​ប្រើប្រាស់។ ហើយ​នេះ​ក៏​ជា​មោទនភាព​សម្រាប់​រូប​ខ្ញុំដែល​បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​វិស័យ​នេះ​ផង​ដែរ។ សម្រាប់​ក្នុង​សប្តាហ៍នេះ​ខ្ញុំ​សូម​ណែនាំ​នូវ​កម្មវធី​ខ្មែរ​យូនីកូដ​ជំនាន់ចុងក្រោយ ដែល​ខ្ញុំបាន​ទទួល​ពី​ក្រុមការងាររបស់​វិទ្យាស្ថាន​ បើកទូលាយ​ ដែល​បាន​ផ្តល់​មក​ឲ្យ​រូប​ខ្ញុំ ហើយ​សម្រាប់​កម្មវិធី​នេះ​ផងដែរ​គឺបាន​រួម​បញ្ចូល​នូវ​កម្មវិធី​ថ្មី​ៗ​ នឹង​ប្លៃក​ៗ​សម្រាប់​កូន​ខ្មែរ​ទាំង​អស់​គ្នា។ សូម​នាំ​គ្នា​គាំ​ទ្រ​ប្រើ​ឲ្យ​បាន​ទូលំទូលាយ​ជាង​នេះ។

http://www.megaupload.com/?d=CCD9CNF5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s