ការភាន់ច្រឡំអំពីជាតិអ័រម៉ូនតេស្ដូស្ដេរ៉ូន

សារធាតុអ័រម៉ូន​ពេលខ្លះ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដោយ​អ្នក​កីឡា​ ឬ​អ្នក​ហាត់​សាច់​ដុំ។ រូប​ថត​ដោយ Reuters។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s