មានអ្វីថ្មីសម្រាប់កចុងខែនេះ?

Untitled

សួរស្តី! អ្នកទាំងអស់គ្នា ជួបគ្នាជាថ្មីទៀតហើយ ថ្អៃនេះ​ខ្ញុំ​បាទ​​មាន ព័ត៌មាន​ថ្មីមួយ ហើយ​ប្រាកដថាអ្នកទាំងអស់​គ្នា​ពិត​ជា​មាន​ការ​ចាប់​ អារម្មណ៍ចង់​ស្វែងយល់​បន្ថែម នោះ​គឺ ពិធីបើកសំភោធន៍ Windows 7, Windows Server 2008 R2, Exchange Server 2010 និង​ផលិតផល​ថ្មីជាច្រើនទៀត ដែល​រៀបចំឡើង​ដោយ Microsoft MDP Cambodia present ។ ពិធីនេះ​និង​ប្រារព្ធធ្វើ​ឡើង​នៅ សណ្ឋាគារ

Naga World Resort, Samdech Hunsen Park, Phnom Penh, XX 12300,Cambodia នៅថ្ងៃ និងវេលា​ម៉ោង 21/11/2009 Welcome Time: 08:00 AM , 09:00AM – 06:00 PM។ សូមចូលរួមដោយសេរី និងឲ្យបាន​ច្រើនផងណា ដើម្បីទទួលបាន​ចំណោះដឹងបន្ថែម អំពី Microsoft។

សូមចូលរួមចុះឈ្មោះតាមរយះ

https://www.clicktoattend.com/invitation.aspx?code=142847

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s