ពិត​ជា​សប្បាយ​ហើយ​បង​ប្អូន

សូមរង់ចាំ​ដល់​ខែ ១០ ថ្ងៃ​០៣-០៤ ពិត​ជា​​មិន​អាច​ឲ្យ​ឳកាស​នេះ​កន្លង់ទៅ​ទេ!! ជួប​គ្នា​នៅ​ សកលវិទ្យា​ល័យ បញ្ញាសាស្ត្រ ទី​តាំង​ជិត​វិមាន​ឯករាជ!

Date: 3-4 October 2009

Map:

Screen-shot-2009-09-04-at-AM-11.41.11

Venue: Paññasastra University of Cambodia (PUC)
#184, Preah Norodom Blvd (South of Independent Menument)
Email: info@barcampphnompenh.org
Telephone: (+855) 89 978 153 (+855) 12 316 781, (+855) 12 256 422

More information: FreeWindows7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s