អ្វី​ទៅជា​ព្រឹត្ដិការណ៍ BarCamp Phnom Penh 2009?

រូប​ថត​អ្នក​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​ព្រឹត្ដិការណ៍​ BarCamp Phnom Penh 2008 ដោយ LiMBiZz និង​ BarCamp PP។

អ្នក​អាច​ចូល​រួម​ដោយ​សេរី​បានណា៎!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s