រថយន្ត​បញ្ជា​ដោយ​អារម្មណ៍

ផលិតករ​ខ្មែរ​បញ្ជា​រថយន្ត​ឲ្យ​បើក​ទ្វារ​ដោយ​អារម្មណ៍(រូបថត ៖ សុវណ្ណារ៉ា)

នេះ​ជា​មោទនភាព​សម្រាប់​កូន​ខ្មែរ​ ដែល​មាន​គំនិត​ច្នៃប្រឌិត​ខ្ពស់​ក្នុង​ការ​សាង ស្នាដៃ​សម្រាប់​កូន​ខ្មែរ​ជំនាន់​ក្រោយ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s