បច្ចេកទេសថ្មីក្នុងការបង្កកកោសិកាមេជីវិត​របស់​ស្រ្ដី​សម្រាប់​ប្រើ​ទៅ​ថ្ងៃ​អនាគត

នៅក្នុងសម័យសង្គមស៊ីវីល័យ និងវិទ្យាសាស្រ្ដរីកចម្រើន ដៃគូស្នេហា និង
ប្ដីប្រពន្ធជាច្រើនគូនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចសុខចិត្ដនៅសប្បាយរហូត
ដល់វ័យចំណាស់បន្ដិច គឺប្រហែលក្នុងវ័យ៣០ ទៅ៤០ឆ្នាំមុននឹងពួកគេ
សម្រេចចិត្ដមានកូន។ បើតាមអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ដ និងគ្រូពេទ្យបានឲ្យដឹងថា
នៅពេលដែលស្រ្ដីមានវ័យកាន់តែចាស់ ពួកគេកាន់តែមានការលំបាក និង
មានឱកាសតិចតួចនៅក្នុងការមានផ្ទៃពោះ។

ប៉ុន្ដែក្នុងគ្រាជាមួយគ្នានេះដែរ អ្នកវិទ្យាសាស្រ្ដក៏មានចម្លើយថ្មីដែរជុំវិញការ
សម្រេចចិត្ដរបស់ប្ដីប្រពន្ធនៅពេលចង់មានកូននៅពេលដែលមានវ័យចំណាស់។
ឥឡូវនេះអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ដមានបច្ចេកទេសថ្មីក្នុងការបង្កកកោសិកាមេជីវិត
របស់ស្រ្ដី សម្រាប់ឲ្យពួកគេអាចមានកូនទៅថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលពួកគេ
សម្រេចចិត្ដចង់បានកូន។

តើបច្ចេកវិទ្យា និងការស្រាវជ្រាវថ្មីនេះ មានដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេច? ជាបន្ដ
ទៅទៀតនេះ នៅក្នុងនាទីវិទ្យាសាស្រ្ដ និងបច្ចេកវិទ្យារបស់វិទ្យុអូស្រ្ដាលីនៅ
ថ្ងៃនេះ លោក ឃុន អាឡិច បានដកស្រង់របាយការណ៍វិទ្យាសាស្រ្ដថ្មីមួយពី
កម្មវិធី Catalyst របស់ទូរទស្សន៍ ABC ក្នុងប្រទេសអូស្រ្ដាលីដើម្បីជូនប្រិយ
មិត្ដអ្នកស្ដាប់បានចំណេះដឹងនៃការស្រាវជ្រាវថ្មីៗនៅប្រទេសលោកខាងលិច
ដែលមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនខាងវិទ្យាសាស្រ្ដ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s