ឧបករណ៍ការពារការបញ្ជូនឯកសារតាមប្រ័ពន្ធអ៊ីនធើរណិត

 

ចាប់តាំងពីពេលមានបណ្ដាញអ៊ីនធើរណិតដំបូងមកទល់ពេលនេះ គឺមាន
រយៈពេល៤០ឆ្នាំមកហើយ។ កាលដើមឡើយបណ្ដាអ្នកស្រាវជ្រាវបង្កើត
បណ្ដាញកុំព្យូទ័រ និងអ៊ីនធើរណិតមិនបានមានគំនិតបង្កើតនូវបរិស្ថាន
បណ្ដាញដែលមានសន្ដិសុខនោះទេ គឺបានផ្ដើមឡើងក្នុងគោលគំនិត
ចែករំលែកព័ត៌មាន និងឯកសារស្រាវជ្រាវផ្សេងៗរវាងអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ដ
តែប៉ុណ្ណោះ។
ប៉ុន្ដែសព្វថ្ងៃនេះការប្រើប្រាស់អ៊ីនធើរណិតមានការរីកលូតលាស់ ស្ទើរគ្រប់
ទីកន្លែង ទាំងនៅលើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម, ក្រុមហ៊ុនឯកជន និងលើវិស័យ
រដ្ឋាភិបាល និងបុគ្គលឯកជនម្នាក់ៗផង ហើយអ្នកប្រើតែងតែបញ្ជូនឯកសារ
សំខាន់ៗទៅវិញទៅមក ដោយគិតថា គ្មាននរណានឹងលួចបើកមើល
ឯកសាររបស់ខ្លួននោះទេ។ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ឯកសារច្បាប់, ឯកសារវេជ្ជ
សាស្រ្ដ, ព័ត៌មានធនាគារ និងឯកសារផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ត្រូវគេបញ្ចូន
តាមអ៊ីមែល ហើយឯកសារទាំងនោះកាន់តែប្រឈមមុខខ្លាំងឡើងទៅនឹង
ការលួចទិន្នន័យពីសំណាក់ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលប្រតិបត្ដិការតាមអ៊ីនធើរណិត
ព្រោះពួកគេអាចលួចយកឯកសារសំខាន់ៗទាំងនោះទៅលក់នៅក្នុងទីផ្សារ
ងងឹត។
នៅថ្ងៃនេះ លោក ឃុន អាឡិច ធ្វើសេចក្ដីរាយការណ៍ជូនអំពីបញ្ហានេះ
ដោយលោកបានស្រង់មាតិការរឿងនេះចេញពីរបាយការណ៍របស់កម្មវិធី
Innovations របស់អេប៊ីស៊ីអូស្រ្ដាលី។

ចាប់តាំងពីពេលមានបណ្ដាញអ៊ីនធើរណិតដំបូងមកទល់ពេលនេះ គឺមាន

រយៈពេល៤០ឆ្នាំមកហើយ។ កាលដើមឡើយបណ្ដាអ្នកស្រាវជ្រាវបង្កើត

បណ្ដាញកុំព្យូទ័រ និងអ៊ីនធើរណិតមិនបានមានគំនិតបង្កើតនូវបរិស្ថាន

បណ្ដាញដែលមានសន្ដិសុខនោះទេ គឺបានផ្ដើមឡើងក្នុងគោលគំនិត

ចែករំលែកព័ត៌មាន និងឯកសារស្រាវជ្រាវផ្សេងៗរវាងអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ដ

តែប៉ុណ្ណោះ។

ប៉ុន្ដែសព្វថ្ងៃនេះការប្រើប្រាស់អ៊ីនធើរណិតមានការរីកលូតលាស់ ស្ទើរគ្រប់

ទីកន្លែង ទាំងនៅលើវិស័យពាណិជ្ជកម្ម, ក្រុមហ៊ុនឯកជន និងលើវិស័យ

រដ្ឋាភិបាល និងបុគ្គលឯកជនម្នាក់ៗផង ហើយអ្នកប្រើតែងតែបញ្ជូនឯកសារ

សំខាន់ៗទៅវិញទៅមក ដោយគិតថា គ្មាននរណានឹងលួចបើកមើល

ឯកសាររបស់ខ្លួននោះទេ។ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ឯកសារច្បាប់, ឯកសារវេជ្ជ

សាស្រ្ដ, ព័ត៌មានធនាគារ និងឯកសារផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ត្រូវគេបញ្ចូន

តាមអ៊ីមែល ហើយឯកសារទាំងនោះកាន់តែប្រឈមមុខខ្លាំងឡើងទៅនឹង

ការលួចទិន្នន័យពីសំណាក់ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលប្រតិបត្ដិការតាមអ៊ីនធើរណិត

ព្រោះពួកគេអាចលួចយកឯកសារសំខាន់ៗទាំងនោះទៅលក់នៅក្នុងទីផ្សារ

ងងឹត។

នៅថ្ងៃនេះ លោក ឃុន អាឡិច ធ្វើសេចក្ដីរាយការណ៍ជូនអំពីបញ្ហានេះ

ដោយលោកបានស្រង់មាតិការរឿងនេះចេញពីរបាយការណ៍របស់កម្មវិធី

Innovations របស់អេប៊ីស៊ីអូស្រ្ដាលី។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s