ការចាត់ចែងកាកសំណល់ថ្មពិលនៅរាជធានីភ្នំពេញ

សាលាក្រុង​ភ្នំពេញ​ប្រមូល​កាក​សំណល់​ថ្មពិល​​ដឹក​ជញ្ជួន​ទៅ​ប្រទេស​បែល​ ហ្សិក​ដើម្បី​បំបែក​សារធាតុ​គីមី​ចៀស​វៀង​ការ​ពុល​ និង​ខូច​សុខ​ភាព​ពល​រដ្ឋ​ដោយ​សារ​ខ្មែរ​ខ្វះ​បច្ចេកទេស​។ រូបភាពដោយ ឃុន អាឡិច វិទ្យុអូស្រ្ដាលីថ្មពិលគឺជាវត្ថុប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែង

មិនថា តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេ។ ថ្មពិលមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើន
ដូចជាគេអាចយកទៅដាក់វិទ្យុ ដាក់ពិលដើម្បីមើលឃើញពេលយប់ ឬក៏
ប្រើដាក់កូនម៉ាញេតូចៗជាដើម។

ថ្មពិលមានពីរប្រភេទ។ ប្រភេទទី១ គឺជាថ្មពិលដែលគេអាចសាកប្រើឡើង
វិញបាន ប៉ុន្ដែប្រភេទថ្មពិលទីពីរគេមិនអាចប្រើវិញបាននោះទេ។ ហេតុ
ដូច្នេះ ហើយប្រភេទថ្មពិលទីពីរនេះ បង្កជាកាកសំណល់យ៉ាងច្រើនដែល
អាចបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់បរិស្ថាន មនុស្ស និងសត្វប្រសិនបើ
គេមិនអាចបោះចោល ឬទុកដាក់នៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពឲ្យបានត្រឹម
ត្រូវទេនោះ។

ថ្មពិលជាវត្ថុម្យ៉ាងដែលគេផលិតឡើងដោយប្រើសារធាតុគីមីច្រើនយ៉ាង
បញ្ចូលគ្នា។ តើជាតិគីមីទាំងនោះមានអ្វីខ្លះ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s