អាន វចនានុក្រម ២០០៩

 

លក្ខណៈពិសេស

 • ខ្មែរ – អង់គ្លេស
 • អង់គ្លេស – ខ្មែរ
 • អង់គ្លេស – អង់គ្លេស
 • ពាក្យបច្ចេកទេសទូទៅ
 • តារាងរាយនាមប្រទេស
 • គណិតវិទ្យា និង ហិរញ្ញវត្ថុ

 

វចនានុក្រម ខ្មែរ – អង់គ្លេស

 • មានរហូតដល់ ៥៣៦៦៤ ពាក្យ
 • ប្រើប្រាស់ ខ្មែរយូនីកូដ
 • ស្វែងរកពាក្យយ៉ាងលឿនដោយមិនចាំបាច់ប្តូរ keyboard
 • ស្វែងរកនិយមន័យយ៉ាងច្រើនក្នុងវចនានុក្រមផ្សេងទៀត
 • ពាក្យភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់អាចបកប្រែបានយ៉ាងងាយដោយចុច ទៅវចនានុក្រមផ្សេងទៀតដូចជា
  • អង់គ្លេស – អង់គ្លេស
  • អង់គ្លេស – ខ្មែរ

វចនានុក្រមអង់គ្លេស – ខ្មែរ

 • មានរហូតដល់ ៤៧៥០១ ពាក្យ
 • ប្រើប្រាស់ ខ្មែរយូនីកូដ
 • ពាក្យទាំងអស់អាចអានជាសំលេងបាន
 • ស្វែងរកនិយមន័យយ៉ាងច្រើនក្នុងវចនានុក្រមផ្សេងទៀត
 • ពាក្យភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់អាចបកប្រែបានយ៉ាងងាយដោយចុច ទៅវចនានុក្រមផ្សេងទៀតដូចជា
  • អង់គ្លេស – អង់គ្លេស
  • អង់គ្លេស – ខ្មែរ

វចនានុក្រមអង់គ្លេស-អង់គ្លេស

 • មានរហូតដល់ ១៧៩៤៣០ ពាក្យ
 • ពាក្យទាំងអស់អាចអានជាសំលេងបាន
 • ស្វែងរកនិយមន័យយ៉ាងច្រើនក្នុងវចនានុក្រមផ្សេងទៀត
 • ពាក្យភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់អាចបកប្រែបានយ៉ាងងាយដោយចុច ទៅវចនានុក្រមផ្សេងទៀតដូចជា
  • អង់គ្លេស – អង់គ្លេស
  • អង់គ្លេស – ខ្មែរ

ពាក្យបច្ចេកទេសទូទៅ

 • មានរហូតដល់ ៥៧២២៦ ពាក្យ
 • ប្រើប្រាស់ ខ្មែរយូនីកូដ
 • ពាក្យទាំងអស់អាចអានជាសំលេងបាន
 • ស្វែងរកនិយមន័យយ៉ាងច្រើនក្នុងវចនានុក្រមផ្សេងទៀត
 • ពាក្យភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់អាចបកប្រែបានយ៉ាងងាយដោយចុច ទៅវចនានុក្រមផ្សេងទៀតដូចជា
  • អង់គ្លេស – អង់គ្លេស
  • អង់គ្លេស – ខ្មែរ
 • ប្រភេទ
  • ពាក្យបច្ចេកទេសទូទៅ
  • ច្បាប់

តារាងរាយនាមប្រទេស

 • រាយនាយប្រទេសជុំវិញពីភពលោក
 • រាយនាមពី A – Z

ពិជគណិតវិទ្យា

 • សមីការដីក្រេទី ២
 • សមីការដីក្រេទី ៣
 • សមីការដីក្រេទី ៤
 • ប្រភាគ
 • គណនាភាគរយ
 • ម៉ាទ្រីស

ធរណីមាត្រ

 • គណនាការេ
 • គណនាចតុកោណកែង
 • គណនារង្វង់
 • គណនាត្រីកោណ

ហិរញ្ញវត្ថុ

 • គណនាប្រាក់សន្សំ
 • គណនាការប្រាក់ផ្គូប
 • គណនាការប្រាក់ធម្មតា
 • ទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សន៍

 

Download Free

Advertisements

3 comments on “អាន វចនានុក្រម ២០០៩

 1. What?… sorry i don’t even understand what you are talking about ! i have post command on this blog in Khmer Language but you replied to show me about khmer unicode! ដូច​ជា​អត់​យល់​សោះ​ហ្មង…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s