ជំងឺពុកឆ្អឹង

ឆ្អឹងជាអាការរឹងដែលមាននៅក្នុងកាយសត្វលោក។ គ្រប់មនុស្សសត្វ ដែល
មានភាពរឹងមាំទៅបាន គឺអាស្រ័យដោយមានឆ្អឹងជាស្នូលដ៏សំខាន់។ ដូច្នេះ
ការថែរក្សាឆ្អឹងឲ្យបានល្អប្រសើរ គឺជាការថែជំហររបស់ខ្លួនឲ្យបានមាំទាំយូរ
អង្វែងផងដែរ។ ការបាក់បែកឆ្អឹង អាចបណ្តាលពីកត្តាពីរយ៉ាងសំខាន់ៗ គឺប៉ះ
ទង្គិចធ្ងន់ធ្ងរ និងអាចបណ្តាលពីការមានជំងឺពុកឆ្អឹង។

ជំងឺពុកឆ្អឹងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺបាក់ឆ្អឹងយ៉ាងងាយបំផុតប្រសិនមានការប៉ះទង្គិចបន្តិច
បន្តួច ឬដួលជាដើម។ ពិសេសជំងឺនេះ ច្រើនកើតឡើងចំពោះមនុស្សចាស់។

នាទីសុខភាពនៅពេលនេះ រៀបចំឡើងក្រោមកិច្ចសហការរវាងវិទ្យុអូស្រ្តាលី
និងអង្គការសេវាផ្សេព្វផ្សាយអប់រំសុខភាពកម្ពុជាហៅថា ឆេមស៍។ ហើយ
លោក រស់ គង់ នៃអង្គការ​ឆេមស៍ លើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីជំងឺពុកឆ្អឹងមក
ជូនប្រិយមិត្តស្តាប់។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s