គុណ​ប្រយោជន៍​របស់​គ្រាប់​អង្ករចំពោះ​សុខ​ភាព​

តើអង្ករ ឬ​បាយ​ពិត​ជា​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​បរិភោគ​ធាត់​មែន​ឬទេ ?​ ចុះ​តើ​អង្ករ​ឬ​បាយ​នេះ​មាន​ប្រយោជន៍​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ​ចំពោះ​សុខភាព​។ សូម​អញ្ជើញ​ស្តាប់​ការ​បក​ស្រាយ​របស់ អៀង​សុខម៉ិញriz200

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s