ជោគជ័យ និងសមិទ្ធផលសំខាន់ៗខាងវិទ្យាសាស្រ្ដ និងបច្ចេកវិទ្យានៅឆ្នាំ២០០៨

កន្លងទៅនេះវិស័យវិទ្យាសាស្រ្ដ និងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះ
ចេះតែមានការវិវឌ្ឍជឿនលឿនជាលំដាប់ តាមរយៈការស្រាវជ្រាវរកឃើញ
ចំណេះដឹងថ្មីៗ ខាងវិទ្យាសាស្រ្ដ និងបច្ចេកវិទ្យានេះ។

ដូច្នេះនៅក្នុងនាទីវិទ្យាសាស្រ្ដរបស់វិទ្យុអូស្រ្ដាលីនៅថ្ងៃទី១ ខែមករា ដើមឆ្នាំ
២០០៩ នេះវិទ្យុអូស្រ្ដាលីនឹងធ្វើការពិនិត្យមើលអំពីជោគជ័យ និងសមិទ្ធផល
សំខាន់ៗនៅឆ្នាំ២០០៨ កន្លងទៅនេះ មុននឹងនាទីវិទ្យាសាស្រ្ដយើងនាំមកជូន
នូវរបាយការណ៍វិទ្យាសាស្រ្ដ និងការស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗនៅឆ្នាំ២០០៩នេះ។

តើការស្រាវជ្រាវសំខាន់ៗជាសង្ខេបរបស់មនុស្សលោកនៅឆ្នាំ២០០៨កន្លងទៅ
នេះមានអ្វីខ្លះ? សូមតាមដានស្ដាប់របាយការណ៍របស់លោក ឃុន អាឡិច!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s