ការគ្រប់គ្រងបញ្ហាតានតឹងក្នុងចិត្ត

បញ្ហាតានតឹងក្នុងចិត្តគឺជាវិបត្តិផ្លូវចិត្តបង្កដោយការរងសម្ពាធផ្សេងៗផ្នែកសង្កមរស់នៅ
ការប្រកបការងារឬពីបរិស្ថានខាងក្រៅដែលមានទៅលើផ្លូវចិត្ត។ ក្នុងមួយឆាកជីវិតរបស់
មនុស្សគ្រប់រូបតែងតែឆ្លងកាត់បទពីសោធន៍បញ្ហាផ្លូវចិត្តមានតិចឬច្រើនទៅតាមកាលៈ
ទេសៈរៀងៗខ្លួន។ ការតានតឹងក្នុងចិត្តអាចឈានទៅរកវិបត្តិផ្លូវធ្ងន់ធ្ងរបាន។ ការគ្រប់គ្រង
បញ្ហាតានតឹងក្នុងចិត្តបាន អាចជួយជម្នះឧបសគ្គផ្លូវចិត្ត ដើម្បីជោគជ័យក្នុងការរស់នៅ។
ក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះ យើងនឹងពិនិត្យមើលអំពីវិធីងាយស្រួលខ្លះដែលអាចប្រើប្រាស់បាន
សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងក្នុងចិត្ត។

By ABC Radio Australia

Advertisements
By happylkt Posted in Song

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s