សូមជួយគាំទ្រអ្នកគណិតវិទ្យាខ្មែរ

នេះជាមោទនភាព​សម្រាប់​ប្រជា​ខ្មែរ ដែល​កំពុង​បាន​រីកចម្រើន​ដោយ​មាន​អ្នក​គណិត​វិទ្យាជាច្រើន​នាក់ កំពុង​តែ​ធ្វើដំណើរ​ទៅ​រក​ភាព​ជោយជ័យ​ដើម្បីដណ្តើម​យកកេរ្តិ័​ជួន​សង្គម​ និង​ក្រុម​គ្រួសារ។ ហេតុ​នេះ​ហើយ​គួរ​នាំ​គ្នា​ជួយ​គាំទ្រ​ដោយ​ចូល​ទៅ​កាន់ គេហទំព័រ ​http://www.smeywei.blogspot.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s