ប្រើរូបភាពបង្កើតអក្សរ

អ្នកអាចរចនាលើក្រដាស់ជាមុនក៏បាន បើសិនជាអ្នកចង់ធ្វើបែបនឹង។ ពេលគូរ
លើងក្រាដាស់រូច អ្នកអាចចម្លងចូលទៅក្នុងកុំព្យួទ័រដោយប្រើប្រដាប់ស្កែនរូប។


image file can be one of the above.

អ្នកអាចបញ្ចូលរូបម្តងមួយឫម្តងទាំងអស់ក៏បាន។ ខាងក្រោយគឺជាឧទាហរណ៍
ខ្លះៗដែលខ្ញុំបានបង្កើត។


យកស្រួលត្រូវយកអក្សរដែលអ្នកចូលចិត្តមកប្រើជាគំរួសិន។ ដើម្បីទាយយក
អក្សរមកប្រើជាគំរូ ត្រូវធ្វើដូចខាងក្រោមនេះ។

1. Click on “File”
2. Click on “Open”
3. Click on “Installed Font..” ដើម្បីទាយយកពុម្ពអក្សរពី Windows/Fonts


ពេលនេះខ្ញុំជ្រើសរើសយកពុម្ពអក្សរ KhmerOS_System ជាគំរូរបស់អក្សរដែល
ខ្ញុំចង់បង្កើត។

Select a font of your choice then click “Ok”.


ពេលដែលអក្សរនោះបានបើកហើយ ត្រូវអោយឈ្មោះវាផ្សេងពីឈ្មោះដើមសិន។

1. Click on “File”
2. Click on “Save As..”


ពេលនេះខ្ញុំអោយឈ្មោះថ្មីរបស់វាជា MyFont_Sample តែអ្នកអាចដាក់ឈ្មោះវា
ជាអ្វីផ្សេងទៀតក៏បាន។

1. Fill in the name in the File name: box
2. Click on “Save” (remember where you’re saving it)


ឥឡូវនេះអ្នកអាចឃើញឈ្មោះរបស់អក្សរខាងលើបានប្តូររួចហើយ។


អ្នកអាចទាញមើលអក្សរឡើងលើឫចុះក្រោមដោយប្រើ Vertical Bar ដើម្បីបាន
ឃើញអក្សរទាំងអស់ក្នុងតារាងខាងលើ។


អ្នកអាចចុចប្រអប់និមួយៗដើម្បីបើកមើលឫធ្វើការកែតម្រូវ។ ពេលនេះខ្ញុំបានចុច
ប្រអប់អក្សរកពីរដងដើម្បីបើកវា។ រួចហើយខ្ញុំបានទាញពង្រីកអោយធំបន្តិចដើម្បី
ងាយស្រួលក្នុងការកែតម្រូវ។


ពេលនេះខ្ញុំចង់យករូបអក្សរដែលខ្ញុំបានស្កែនពីក្របសៀភៅមួយដើម្បីប្រើជា
ឧទាហរណ៍។

1. Click on “Tools”
2. Click on “Import Image..”


ពេលប្រអប់ខាងលើបើក ត្រូវចុច Load.. រួចបើកយករូបដែលអ្នកបានស្កែនទុក
ពីមុននេះ។

1. Click on “Load..”
2. Select the image you want to import


ខាងលើគឺជារូបដែលខ្ញុំបានស្កែនពីក្របសៀភៅខ្មែរមួយ។ ពេលនេះអ្នកមិនបាច់
ធ្វើអីទៀតទេ គ្រាន់តែចុច Generate ទៅបានហើយ។

1. Click on “Generate”


រូបដែលខ្ញុំបានប្រើក្នុងពេលនេះគឺមាន “រៀនអក្សរខ្មែរ” ហើយអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់
ថានេះជាប្រអប់អក្សរក ហេតុអីបានជាបញ្ចូលរូបដែលមានអក្សរច្រើនម៉្លេះ? ធ្វើបែ
បនេះគឺខ្ញុំបញ្ចូលតែម្តងបានអក្សរទាំងអស់ខាងលើនេះ។ ក្រោយមកខ្ញុំគ្រាន់តែបំ
បែកយកអក្សរម្តងមួយតួទៅដាក់អោយត្រូវកន្លែងរបស់វានិមួយៗ។ ពេលនេះខ្ញុំត្រូវ
ពង្រីកអក្សររបស់ខ្ញុំអោយមានទំហំស្មើគ្នានឹងអក្សរ ក របស់គេសិន។


ពេលនេះខ្ញុំបានពង្រីកអោយអក្សរ ក របស់ខ្ញុំមានទំហំស្មើគ្នានឹងអក្សរ ក របស់
គេមុន។


ពេលនេះខ្ញុំមិនត្រូវការអក្សរករបស់គេពីមុននោះទៀតទេ ដូច្នេះខ្ញុំអាចយកវាចេញ
ដោយប្រើ Delete ។

1. Click on the character you want to remove, in this case I want to
remove character ក from the old one and replace it with my new ក

2. The character you select will have a red outline. Now just do right
click and select “Delete”.


ខ្ញុំដឹងថានេះគឺជាប្រអប់សម្រាប់អក្សរ ក ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវបំបែកអក្សរទាំងអស់អោយ
បែកចេញពីអក្សរ ក ដើម្បីងាយទាញវាយកទៅដាក់ក្នុងប្រអប់របស់វានិមួយៗ។

1. Click on the character to move or copy. Use “Shift” + click to
select more than one character.

To move just simply hold on the left button and move the mouse.


ពេលនេះខ្ញុំចង់យកអក្សរ ខ ទៅដាក់ក្នុងប្រអប់របស់វា។ ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវចុចទាយយក
វាជាមុនសិន។

1. Click and hold then drag the mouse to cover the character you want
to select for copy or move or delete.


ពេលនេះខ្ញុំត្រូវប្រើ Copy ដើម្បីចម្លងយកអក្សរ ខ ទៅដាក់នៅកន្លែងរបស់វា។

1. Right click then select “Copy” option


ពេលនេះខ្ញុំចង់បើកប្រអប់អក្សរ ខ ដើម្បីយកអក្សរ ខ របស់ខ្ញុំដែលបានចម្លងពីមុន
យកមកប្រើជំនួសវិញ។

1. Double click the ខ ’s box to open for edit


ពេលប្រអប់អក្សរ ខ បើកហើយ ខ្ញុំអាចពង្រីកអោយធំបន្តិចដើម្បីស្រួលមើល។
ដើម្បីយកអក្សរ ខ របស់ខ្ញុំមកប្តូរ ខ្ញុំត្រូវប្រើ Paste ។

1. Right click then Paste


មើលចុះ អក្សរ ខ របស់ខ្ញុំបានចូលមកហើយតើ តែមិនត្រូវកន្លែងដែលវាត្រូវអង្គុយ។
ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវ Move វាទីដាក់អោយត្រូវកន្លែង គឺនៅលើអក្សរចាស់របស់គេ។

1. Place your cursor on top of your character
2. Click and hold then move the mouse


អីយ៉ាមើលចុះ ខ្ញុំបានយកវាមកដាក់ត្រូវកន្លែងរបស់វាហើយតើ។ ចឹងខ្ញុំអាចយក
អក្សរ ខ របស់គេមុនចេញហើយ។

1. Now you can delete the old character

មើលទៅអោយចេះប៉ិននឹងសិនបានហើយ ចាំមានពេលចាំខ្ញុំបង្រៀនអោយចេះ
ប្រើ Contour ម្តង។

By http://ikhmer2.wordpress.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s