ឧបករណ៍បង្កើតអក្សរពុម

http://www.high-logic.com/fontcreator.html

ប្រូក្រាមខាងលើអាចប្រើបានរយៈ៣០ថ្ងៃដោយមិនបាច់អស់លុយ។

ចាំថ្ងៃក្រោយចាំខ្ញុំណែនាំអំពីរបៀបប្រើ និងការបង្កើតអក្សរពុម្ពខ្មែរ។

by http://ikhmer2.wordpress.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s