ភ្លេងគោរពទង់ជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

យើងជាជាតិខ្មែរ គួរនាំគ្នាជួយគាំទ្រ បទភ្លេងរបស់ជាតិ។

Advertisements
By happylkt Posted in Song

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s