បញ្ហាវាយអក្សរ

ណារដ្ឋបានសួរខ្ញុំថា ហេតុអ្វីអក្សរចាស់របស់ខ្ញុំមិនអាចប្រើ ៉ ឫបន្តក់ ់ បាន?
ពេល​វាយ បន្តក់ វា​អត់​ចេញ ទៅ​ចេញអី​ផ្សេង ិ ត្រួត ៍ ។
ដល់វាយ ៉ បែរ​ជា​ចេញ ឃ និង ៅ (អត់​ស្រៈ េ) ។

ណារដ្ឋ, ខ្ញុំសាករួចហើយ តែមិនមានបញ្ហាអីផង។ ពេលប្រើជាមួយ Keyboard
English United States – International ពេលវាយ ៉ ឫ្់ វាមិនចេញភ្លាមទេ
គឺចេញពេលដែលវាយអក្សរមួយទៀត។ តែបើចង់ឃើញ ៉ អាចចុច Spare_Bar
ក្រោយពេលដែលចុច ៉ រួច។


ខ្ញុំប្រើ Notepad សម្រាប់វាយអក្សរសាកមើល។

1. Open “Notepad”
2. Click on “Format” then select “Font”
3. Select “MORNMC01″ and size (I used size 48 to show)
4. Click “OK” button


ខ្ញុំប្រើ Language English (EN) និង Keyboard United States-International


ប្រើអក្សរ MORNMC01


ប្រើអក្សរ MORNMB01


ប្រើអក្សរ MORNMA01

ណារដ្ឋមើលចុះ ខ្ញុំប្រើវារួចហើយតែមិនមានឃើញបញ្ហាអីទេណា។

By http://ikhmer2.wordpress.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s