តំរាស្លៀកពាក់សំពត់ថ្ម

បើកស្លៀកពាក់ថ្មី អាទិត្យសម័យ មានជ័យតេជៈ
សត្រូវខ្លបខ្លាច អំនាចរិទ្ធិត្បៈ មានជ័យជំនះ
ឈ្នះមារយង់ឃ្នង។
ចន្ទៈសិនេហា មន្រ្ដីរាជការ គាប់ចិត្ដកន្លង
អង្គារនឹងបាន ទុក្ខទោសសៅហ្មង ពុធមានសុខផង
ដល់អង្គអាត្មា។
ព្រហស្សតិ៍ស្លៀកពាក់ មានសុវត្ដិស័ក្ដិ សុក្របានទ្រព្យា
សៅរ៍តំរាកាត់ កាចក្ដាត់ណាស់ណា ប្រយ័ត្នអាត្មា
នាំអាប់រាសី។

Advertisements
By happylkt Posted in Song

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s