ពណ៌សំពត់ស្លៀកតំរូវតាមថ្ងៃទាំង

អាទិត្យក្រហម ខ្ចី រឺ ចាស់          ចន្ទផ្លាស់លឿងទុំ ស្វាយអង្គារ
ថ្ងៃស៊ីលៀបសមសោភា          ព្រហស្សតិ៍បៃតងត្រួយចេកខ្ចី។
ពណ៌ខៀវក្រនៀវប្រើថ្ងៃសុក្រ        ពណ៌និលព្រិលទុកសៅរ៍សេរី
តែងខ្លួនតាមក្បួនលោកស្រដី         ចំរើនសេរីជោគជ័យអើយ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s