រ៉េស៊ីស្ទ័រ Resistors

រ៉េស៊ីស្ទ័រគឺជាគ្រឿងអកម្មមួយក្នុងគ្រឿងអេឡិច គឺជាគ្រឿងសម្រាប់ទប់ចរនភ្លើង។
រ៉េស៊ីស្ទ័រមានរង្វាស់ជាអ៊ូម ohms ។ ដើម្បីប្រើរ៉េស៊ីស្ទ័រ អ្នកត្រូវរៀនប្រើច្បាប់អ៊ូម។

រូបខាងលើគឺជានិមិត្តសញ្ញរបស់រ៉េស៊ីស្ទ័រ។

ខាងលើគឺជាតារាងនៃច្បាប់របស់អ៊ូម។

ខាងលើគឺជាពណ៌សម្គាល់របស់រ៉េស៊ីស្ទ័រ សម្រាប់រកចំនួនអ៊ូម។

http://www.dannyg.com/examples/res2/resistor.htm

http://www.ealnet.com/m-eal/resistor/resistor.htm

http://www.elexp.com/t_resist.htm

ពត៌មានបន្ថែម៖

http://en.wikipedia.org/wiki/Resistor

ពេលប្រើរ៉េស៊ីស្ទ័រ មិនត្រូវប្រើអោយហួសកម្លាំងវ៉ាត់ watt ទេ។
ព្រាបដូចជាធុងបាស់ speaker ពេលប្រើហួសកម្លាំងវានឹងផ្ទុះបែកមិនខាន។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s