ម៉ែមរ៉ីស្ទ័រ Memristor

ថ្ងៃនេះអ្នកស្រាវជ្រាវឈ្មោះ Dmitri Strukov ជាមួយសហសេវិកនៅទីពិសោធន៍
របស់អេជភី (HP Labs) បានបង្កើតគ្រឿងមួយហៅថាម៉ែមរ៉ីស្ទ័រ។

សាស្ត្រចារ្យឈ្មោះ Leon Chua គឺជាអ្នកទីមួយដែលបានដាក់ស្នើដើម្បីស្រាវជ្រាវ
ធ្វើវិធីពិសោធន៍រាវរកគ្រឿងនេះកាលពីឆ្នាំ១៩៧១មកម្លេះ។

គ្រឿងនេះគឺជាគ្រឿទីបួនរបស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច គឺជាគ្រឿងដែលបំពេញចន្លេះ
ដែលរកមិនឃើញកាលពី៤០ឆ្នាំមុន។

គ្រឿងអេឡិចត្រូចនិចទាំងបួនគឺ៖

១. រ៉ីស៊ីស្ទ័រ Resistor
២. កាប៉ាស៊ីទ័រ Capacitor
៣. អ៊ីនដាគទ័រ Inductor
៤. ម៉ែមរ៉ីស្ទ័រ Memristor

គេសង្ឃឹមថាគ្រឿនេះគឺជាគ្រឿងដែលអាចប្រើជំនួស ត្រែនស៊ីស្ទ័រ Transistor
នៅអនាគត។

គ្រឿងនេះអ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថា គេអាចបង្កើតវាក្នុងទំហំ៥នែនូម៉ែត្រ
គឺតូចជាង់សរសៃសក់មនុស្ស១០ពាន់ដង។

ម៉ែមរីស្ទ័រគឺមកពីពាក្យ ម៉ែមូរី រីស៊ីស្ទ័ គឺជាគ្រឿងរីស៊ីស្ទ័រដែលមានការចង់ចាំ។

memristor = memory resistor

ថ្ងែក្រោយខ្ញុំនឹងសរសេរតទៀត។

For more info: Search for “memristor”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s