សេចក្តីសង្ខេបនៃគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច

គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចត្រូវបានគេយកមកប្រើសឹងតែគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់។

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពនៃគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចខ្លះៗ។

បើចង់រៀនខាងផ្នែកអេឡិចត្រូនិចនោះគឺមិនពិបាកប៉ុន្មានទេ អោយតែចេះអាន
ភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗនោះបានហើយ។

បើចង់ដឹងបន្ថែបទៀត សូមអានការពន្យល់អំពីគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចតាមប្រភព
ខាងក្រោមនេះ។

http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_component

បើអានហើយមិនបានយល់អស់ក៏មិនអីដែរ ខ្ញុំនឹងពន្យល់អំពីគ្រឿងនីមួយៗនា
ពេលមុខទៀត។ តែបើមានសំណួរនាពេលនេះ អ្នកអាចដាក់សំណួរនៅទីនេះ
ហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបវិញពេលណាខ្ញុំមានឱកាស។

មេរៀនទី១ ស្តីអំពីអគ្គីសនី (Electricity)
មេរៀនទី២ ស្តីអំពីរ៉ីស៊ីស្ទ័រ (Resistors)។
មេរៀនទី៣ ស្តីអំពីឆ្បាប់របស់អ៊ូម (Ohm’s Law)។
មេរៀនទី៤ ស្តីអំពីសៀរីសសើកិត្ស (Series Circuits)។
មេរៀនទី៥ ស្តីអំពីផារ៉ាឡែលសើកិត្ស (Parallel Circuits)។
មេរៀនទី៦ ស្តីអំពីសៀរីសផារ៉ាឡែលសើកិត្ស (Series-Parallel Circuits)។
មេរៀនទី៧ ស្តីអំពីវ៉ូលតិឌីវ៉ាយឌើ (Voltage Dividers)
និងឃើរិនឌីវ៉ាយឌើ (Current dividers)។
មេរៀនទី៨ ស្តីអំពីឌើរិចឃើរិនម៉ីទ័រ (Direct Current Meters)។
មេរៀនទី៩ ស្តីអំពីឆ្បាប់របស់ឃើជខុហ្វ (Kirchhoff’s Laws)។
មេរៀនទី១០ ស្តីអំពីទ្រឹស្តីបទណិតវើគ (Network Theorems)។

នៅមានបន្តទៀត…

មេរៀនទាំងអស់មាន៣២ តែខ្ញុំមិនទាន់មានពេលដាកឱ្យអស់ក្នុងពេលនេះ។

ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងអាចផ្តល់មេរៀនជូនក្នុងមួយអាទិត្យម្តង។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s