ខ្មែរយូនីកូដ​អាច​ប្រើ​បាន​១០០%​ជាមួយ Photoshop CS4 Beta

ពេល​នេះ​ខ្មែរយូនីកូដ​អាច​ប្រើបាន​ជាមួយ​ ហ្វូតូសហ្វ​ ស៊ីអេស​បួន​ បេតា ​គ្រាន់​តែ​យើង​ត្រូវ​ប្ដូរ​ទម្លាប់​បន្តិច​នៅ​ពេល​ដែល​យើង​វាយ​អក្សរ។ របៀប​វាយ៖

* ពាក្យ​ឬ​ព្យាង្គ​​ដែល​ប្រកប​ជាមួយ​ស្រៈ​ណា​ដែល​​មាន​ស្រៈ េ នៅ​ជាមួយ ត្រូវ​វាយ​ស្រៈ េ មុន រួច​សឹម​វាយ​តាម​ធម្មតា
* បើ​មាន​ជើង រ ត្រូវ​វាយ​ជើង រ មុន។

ឧទាហរណ៍ ពាក្យ “ស្រីៗ​ស្រុក​ខ្មែរ” ត្រូវ​វាយ “្រ+ស+ី+ៗ+​្រ+ស+ុ+ក+​ែ+ខ+្ម+រ”។

បង​ហុង​គាត់​ថា​នៅ​មាន​បញ្ហា​បន្តិចបន្តួច​ជាមួយ​ជើង និង​ស្រៈ​នៅ​ខាង​លើ តែ​គាត់​ថា​ជា​បញ្ហា​ងាយ​ដោះស្រាយ​ទេ។ អស្ចារ្យ​មែន​បង​ហុង​ខ្ញុំ 😀 ។ ព័ត៍មាន​ដែល​ទទួល​បាន​តាម​រយះ​ ទឹម បឿន។

ps-khmemuolfont.jpg

ps-khmebokorfont1.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s